fbpx

தம்பதெனியா

விளக்கம்

தம்பதெனியா பழைய இலங்கையின் மூன்றாவது தலைநகரம். (கிபி 1233 - 1283) நான்கு அரசர்கள் அதை நிறுவினர். மன்னர் விஜயபாஹு -3 (கி.பி 1233-1236) தனது அற்புதமான அரண்மனையை தம்பதெனியாவில் உள்ள பாறையின் மீது எழுப்பி, கி.பி 1233 இல் நாட்டின் தலைநகராக மாற்றினார்.
அடிவாரத்தில் இருந்து பாறையின் உச்சியில் மிதிக்கப்பட்ட பாதை இருந்தது. பாடத்தின் முதல் பகுதி சமீபத்தில் கட்டப்பட்டது. ஹோல்டிங் சுமார் 100 அடி ஏறியது; கற்களால் கட்டப்பட்ட பழமையான வழியைப் பின்தொடர்ந்தது. ஒரு பெரிய பாறைப் பொறி எதிரியின் போரில் விழத் தயாராக இருந்தது, பாறையில் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய முயன்றது. மேலும், படிநிலைப் பாதையின் ஒரு குறுகலான இடம், ராயல் சிப்பாய்களை எதிரிகளை ஒவ்வொன்றாக வெட்ட உதவியது.

பாறையின் உச்சியின் பரப்பளவு 6 ஏக்கருக்கும் குறையாமல் இருந்தது. கூடுதலாக, ராயல் பேலஸ் வளாகம், புனித பல்லுக்கான கோவில், மூன்று மத்திய குளங்கள் & பாதுகாப்பு பொருட்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கூடுதல் தகவல்கள்

History of Dambadeniya

Dambadeniya rose to prominence in the mid-13th century, approximately 30 km southwest of Kurunegala. It was chosen as the capital of the kingdom of Sri Lanka by King Vijayabahu III (1232-1236) when the country's sovereignty was threatened due to invasions. King Vijayabahu, from the Dambadeniya dynasty, bravely fought against the invaders and successfully established Dambadeniya as the capital. He constructed robust walls, gates, and fortifications atop the Dambadeniya rock to fortify the city. The royal palace was enclosed by a moat, a marsh, and imposing ramparts, ensuring the city's security. It was during the reign of King Parakramabahu II (1236-1270) that Dambadeniya reached its zenith of glory. King Parakramabahu II's impeccable poetic masterpieces, "Kavisilumina" and "Visuddi Marga Sannasa," marked a turning point in Sinhalese literature, expanding its horizons beyond paintings and scripts.

The Enchanting Environment of Dambadeniya

Even in its ruined state, Dambadeniya exudes a captivating charm. The remains of the palace grounds offer a glimpse into its grandeur, with visible foundations that bear witness to its past glory. In addition, excavations have unearthed remnants of the temple of the Relic of the Tooth of the Buddha, the Royal Palace, gardens, moats, and city walls. The double-storey temple of the Tooth Relic, known as Vijayasundararamaya, is fascinating. Inside the temple, visitors can admire Buddha images and discover fascinating wall paintings dating back to the 18th century.

Cultural Significance of Dambadeniya

Dambadeniya holds immense cultural significance in Sri Lanka. Its historical importance extends beyond its architectural wonders. The establishment of Dambadeniya as the capital and the subsequent reigns of King Vijayabahu III and King Parakramabahu II greatly influenced Sinhalese literature, art, and architecture. The literary masterpieces created during this era paved the way for the development of Sinhalese literature, expanding its boundaries and securing its place in the country's cultural heritage.

Rediscovering Dambadeniya

Thanks to ongoing excavations and preservation efforts, Dambadeniya is gradually being rediscovered and appreciated by locals and tourists alike. The archaeological findings continue to shed light on the city's past while preserving the ruins ensures their longevity for future generations. In addition, visitors to Dambadeniya can experience the city's unique features and attractions, immersing themselves in its historical and cultural splendour.

The Temple of the Tooth Relic

The Temple of the Tooth Relic, located within the Dambadeniya ruins, holds special significance for Buddhists. The sacred relic, believed to be the tooth of Lord Buddha, is revered by Buddhists worldwide. The Vijayasundararamaya temple houses Buddha images, further enhancing the spiritual ambience of the site. The intricate wall paintings within the temple, created in the 18th century, provide a visual narrative of the region's rich heritage and religious devotion.

Visiting Dambadeniya

Dambadeniya is easily accessible, approximately 31 km from Kurunegala and 4 km from Giriulla. Travellers can reach the site conveniently via various transportation options, including private vehicles, public buses, or hired taxis. The best time to visit Dambadeniya is during the dry season, typically from May to September when the weather is pleasant and rain is less likely to hinder exploration. Accommodation options and facilities are available in nearby towns, ensuring a comfortable stay for visitors.

Experiencing the Spirit of Dambadeniya

A visit to Dambadeniya offers a unique opportunity to connect with the spirit of this ancient city. Exploring the ruins allows visitors to step back in time, marvelling at the architectural marvels and imagining the grandeur that once existed. Learning about the history and culture of Dambadeniya deepens my appreciation for its significance in Sri Lanka's heritage. Additionally, engaging in spiritual practices, such as meditation or offering prayers at the temple, provides a serene and reflective experience. The natural beauty surrounding the site adds to its allure, creating a truly immersive and unforgettable journey.

Local Legends and Folklore

Dambadeniya is a place of historical importance and a repository of local legends and folklore. Stories passed down through generations add an element of mystery and intrigue to the ancient city. In addition, tales of mythical creatures, legendary figures, and folk traditions enrich the cultural tapestry of Dambadeniya, adding another layer of fascination for visitors.

முடிவுரை

Dambadeniya is a testament to Sri Lanka's rich history and cultural heritage. The ancient city, once a thriving capital, now lies in ruins, waiting to be explored and appreciated by those who seek to connect with the past. Its historical significance, architectural wonders, and spiritual ambience make Dambadeniya a fascinating destination for travellers. By immersing oneself in the enchanting environment and delving into the cultural riches, one can truly appreciate the splendour of this ancient city.


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்)

  1. What is the best time to visit Dambadeniya? The best time to visit Dambadeniya is during the dry season, typically from May to September. During this period, the weather is pleasant, and rainfall is minimal, allowing for a more comfortable exploration of the ruins.
  2. Are there any entry fees to explore the ruins? There might be nominal entry fees to access certain areas within the Dambadeniya ruins. These fees contribute to the maintenance and preservation of the site.
  3. Is Dambadeniya suitable for families with children? Dambadeniya can be an educational and enriching experience for families with children. The historical significance and unique environment offer opportunities for learning and exploration. However, it is advisable to supervise children, especially around the ruins and temple areas.
  4. Are there any guided tours available? Guided tours are available at Dambadeniya, offering valuable insights into the ancient city's history, culture, and significance. Local guides can provide a deeper understanding of the ruins and ensure a more enriching experience.
  5. Can I take photographs inside the temple? While photography is often allowed in some regions of the Dambadeniya ruins, including the temple premises, it is important to respect any restrictions or guidelines set by the authorities. Always seek permission before taking photographs, especially in sacred areas, and be mindful of others visiting the site.

காணொளி

விமர்சனங்கள்

மதிப்பாய்வை சமர்ப்பிக்கவும்

மதிப்பாய்வுக்கு பதில் அனுப்பவும்

பட்டியல் அறிக்கையை அனுப்பவும்

இந்த பட்டியலை நீங்கள் ஏற்கனவே புகாரளித்துள்ளீர்கள்

இது தனிப்பட்டது மற்றும் உரிமையாளருடன் பகிரப்படாது.

நியமனங்கள்

ஜாக்கெட்டில் பெண்

 

 / 

உள்நுழைக

செய்தி அனுப்ப

எனக்கு பிடித்தவைகள்

விண்ணப்ப படிவம்

வணிகத்தை உரிமைகோருங்கள்

பகிர்