fbpx

சுனாமி ஹோங்கன்ஜி புத்தர் சிலை - ஹிக்கடுவா

விளக்கம்

சுனாமி ஹோங்காஞ்சி புத்தர் சிலை 26 டிசம்பர் 2006 அன்று பரளியா ஹிக்கடுவாவில் 26 டிசம்பர் 2004 அன்று சுனாமியால் தூக்கிலிடப்பட்ட 35,000 க்கும் மேற்பட்ட இலங்கையர்களின் நினைவுச்சின்னமாக திறக்கப்பட்டது. இந்த சிற்பம் 5 ஆம் நூற்றாண்டின் 175 அடி பாமியன் புத்தர் சிலை சேதமடைந்தது. ஆப்கானிஸ்தானில் முஸ்லிம் அடிப்படைவாதிகள். இந்த பிரதி சிலையின் முந்தைய அடையாளம் காணப்பட்ட ஓவியங்களைப் பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டது.
சிலையின் நிறம் மற்றும் அமைப்பைப் பெற கூழ் போன்ற பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கூழ் சிமெண்ட் அமைப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. துரதிருஷ்டவசமாக, திறக்கப்பட்ட ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, இந்த கூழ் போன்ற பொருள் சிமெண்டிலிருந்து படத்தின் மிகக் கீழே வருவது போல் தோன்றுகிறது.

கூடுதல் தகவல்கள்

வரலாற்றுப் பின்னணி

The Bamiyan Buddha Statue in Afghanistan stands as a testament to the artistic and cultural heritage of the region. It held immense historical significance, representing the rich Buddhist tradition that once flourished in the area. Tragically, in a devastating act of destruction, the statue was demolished by Muslim Fundamentalists, erasing a precious piece of history.

Design and Construction

The Tsunami Honganji Buddha Statue was meticulously crafted, ensuring its resemblance to the original Barmiyan Buddha Statue. A pulp-like material was applied to the cement structure to capture the ancient masterpiece's colour and texture. This innovative technique aimed to recreate the aesthetic appeal of the original statue. However, within a week of its opening, concerns arose as the pulp-like material started peeling off from the bottom of the figure, casting doubts on its long-term durability and visual integrity.

இருப்பிடம் மற்றும் அணுகல்

Situated just a short tuk-tuk ride from Hikkaduwa, the Tsunami Honganji Buddha Statue is conveniently accessible to visitors. While visiting the statue, one can also explore the nearby memorial honouring the Tsunami victims and the fascinating 'photograph' museum located further along the main road. The site offers a poignant experience, allowing visitors to connect with the past and reflect on the resilience of the human spirit.

Significance and Symbolism

The Tsunami Honganji Buddha Statue is a powerful symbol of remembrance, commemorating the lives lost during the devastating Tsunami. In Sri Lanka, Buddha statues hold immense cultural and religious significance, symbolizing peace, enlightenment, and spiritual guidance. This replica, standing tall amidst the tranquil landscape, signifies the strength of the Sri Lankan people and their determination to rebuild their lives after the tragedy.

பார்வையாளர் அனுபவம்

As visitors approach the Tsunami Honganji Buddha Statue, they are struck by its towering presence and the intricate craftsmanship that went into its creation. The sheer scale of the statue evokes a sense of awe and reverence, reminding visitors of the profound impact of natural disasters. Many find themselves overwhelmed with emotion, contemplating the fragility of life and the resilience of the human spirit.

பாதுகாப்பு முயற்சிகள்

Given the concerns regarding the durability of the pulp-like material used on the statue's exterior, conservation efforts have been put in place to preserve this significant memorial. Ongoing measures include regular inspections, maintenance work, and research into alternative methods that ensure the long-term integrity of the statute. These efforts aim to safeguard the monument's visual appeal and secure its existence as a testament to the Tsunami victims.

The Tsunami Honganji Buddha Statue stands as a remarkable memorial, honouring the memory of those lost in the devastating Tsunami of 2004. Inspired by the ancient Bamiyan Buddha Statue, its creation carries a powerful message of resilience and remembrance. Visitors are invited to witness the awe-inspiring stature of the statue, pay their respects, and reflect on the strength of the human spirit in the face of adversity. Visiting this sacred site in Hikkaduwa offers a profound and thought-provoking experience.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. How tall is the Tsunami Honganji Buddha Statue?

The Tsunami Honganji Buddha Statue stands at an impressive height of 175 feet, replicating the grandeur of the original Barmiyan Buddha Statue.

2. What materials were used to create the replica?

The replica of the Bamiyan Buddha Statue was created using a combination of cement and a pulp-like material that provided the colour and texture of the statue.

3. How long did it take to construct the statue?

The construction of the Tsunami Honganji Buddha Statue took considerable time and effort. However, specific details regarding the duration of the construction process are not readily available.

4. Is there an admission fee to visit the statue?

Visiting the Tsunami Honganji Buddha Statue does not require an admission fee. Instead, it is a public memorial, open for all to pay their respects.

5. Can visitors take photographs at the memorial site?

Yes, visitors are generally allowed to take photographs at the memorial site. However, it is essential to be respectful and considerate while capturing the essence of this sacred place.

காணொளி

விமர்சனங்கள்

மதிப்பாய்வை சமர்ப்பிக்கவும்

மதிப்பாய்வுக்கு பதில் அனுப்பவும்

பட்டியல் அறிக்கையை அனுப்பவும்

இந்த பட்டியலை நீங்கள் ஏற்கனவே புகாரளித்துள்ளீர்கள்

இது தனிப்பட்டது மற்றும் உரிமையாளருடன் பகிரப்படாது.

நியமனங்கள்

ஜாக்கெட்டில் பெண்

 

 / 

உள்நுழைக

செய்தி அனுப்ப

எனக்கு பிடித்தவைகள்

விண்ணப்ப படிவம்

வணிகத்தை உரிமைகோருங்கள்

பகிர்